ปีที่ 17

สารบัญ
ผลงานวิจัย
อิทธิพลของการกำหนดฟังก์ชันเชื่อมโยงไม่ถูกต้องที่มีผลต่อสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ปรับค่า
สำหรับการถดถอยโลจีสติกทวิ
ภาค
นารีรัตน์ ณ นุวงศ์ และ แสงหล้า ชัยมงคล
pp 1-14

การศึกษาปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จของกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในองค์กรที่บริหาร
แบบอเมริกันและแบบญี่ปุ่น: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอิเล
็กทรอนิกส์
กิตติพงษ์ กลิ่นกุล และ มณฑลี ศาสนนันทน์
pp 15-30

การวิเคราะห์หาหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเสี่ยงต่อความแห้งแล้งระดับลุ่มน้ำ
ด้วยระบบภูมิสารสนเทศสำหรับการตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์ในเขตพื้นที่ลุ่
มน้ำชี
ณัฐพล จันทร์แก้ว และ สุเพชร จิรขจรกุล
pp 31-39

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสกะเพรา
สมโภช พจนพิมล
pp 40-54

ผลของไอโอไดด์และไอโอเดตต่อการเจริญเติบโต และการสะสมในผักบุ้งจีนที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์
นิสา แซ่ลิ้ม เยาวพา จิระเกียรติกุล และ นภาพร ยังวิเศษ
pp 55-65

การประเมินปริมาตรไม้และน้ำยางพาราในเขตพื้นที่สงเคราะห์การทำสวนยางพารา
อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ระวี เจียรวิภา อิบรอเฮม ยีดำ และ สายัณห์ สดุดี
pp 66-77

ผลของไคโตซานต่อการงอกของเมล็ดข้าวพันธุ์หลวงสันป่าตองและการยับยั้งเชื้อราที่ติดมากับเมล็ด
จุฬารัตน์ ไชยนันท์ และ ศศิธร วงศ์เรือง
pp 78-86

การผลิตฝักสดถั่วฝักยาวจากเมล็ดพันธุ์อินทรีย์
ร่วมจิตร นกเขา ขวัญจิตร สันติประชา และ วัลลภ สันติประชา
pp 87-95

การปรับปรุงพันธุ์ขมิ้นชันเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
บุญหงษ์ จงคิด ปัทมา ตาไล และทิพวรรณ หอมไม่วาย
pp 96-107

ความผันแปรของอุณหภูมิร่างกายของกระบือปลักสาวที่เลี้ยงแบบขังคอกและปล่อยแทะเล็มในช่วงฤดูหนาว
พิพัฒน์ สมภาร ปัทมา จึงประสบโชค สุพัตรา มานะไตรนนท์ ราชพร เขียนประสิทธิ์ และคงพันธุ์ รุ่งประทีปถาวร
pp 108-
120