ปีที่ 17

สารบัญ
ผลงานวิจัย
การหาค่าเลขอาโวกาโดรจากปรากฎการณ์ฮอลล์ของโลหะ
มนู เฟื่องฟุ้ง เทวัญ เปลี่ยนสายทอง และจิราภรณ์ พรมพิง
pp 1-5

การเตรียมถ่านจากวัตถุดิบชนิดต่างๆ และการศึกษาคุณสมบัติการดูดซับ
สุภกร บุญยืน ศราวุธ ลันวงษา ศิริวิทย์ บัวเจริญ
pp 6-13

พฤติกรรมและความต้องการใช้ทางหลวงพิเศษของผู้ใช้บริการทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9
เพ็ญแข ศิริวรรณ และ แสงหล้า ชัยมงคล
pp 14-31

การศึกษาเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือของโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิเคราะห์ทางสถิติ
กมล บุษบา สายทอง อมรวิเชษฐ์ และ สารตรัย วัชราภรณ์
pp 33-41

แนวทางการฟื้นฟูส่วนภายนอกของศูนย์การค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการเข้าใช้พื้นที่ศูนย์การค้า
พิชญะ พูลสูรพันธุ์
pp 42-52

ความหลากหลายของโรติเฟอร์ในคลองส่งน้ำเข้าสู่นาข้าวในเขตอำเภอเมืองและอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
สุเปญญา จิตตพันธ์
pp 53-60

การเพิ่มจำนวนต้นและชักนำให้เกิดรากในสภาพปลอดเชื้อของต้นสร้อยสายเพชร
เยาวพา จิระเกียรติกุล และ ขวัญจิตต์ บุญหา
pp 61-67

ผลของน้ำสกัดชีวภาพต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของมะละกอพันธุ์แขกดำศรีสะเกษ
ภัทรพล จังสถิตย์กุล ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก และนฤมล วชิรปัทมา
pp 68-81

บทความวิชาการ
ขนาดของความแตกต่างในการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่ม
สุรเมศวร์ ฮาชิม
pp 82-87