ปีที่ 18

สารบัญ
ผลงานวิจัย
ประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma spp. ที่แยกได้จากใบไผ่ในการควบคุมโรคเน่าระดับดินของคะน้าที่เกิดจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum
สมชาย ชคตระการ และอรรถกร พรมวี
pp 1-13

การใช้เชื้อรา Trichoderma spp. ที่แยกได้จากใบไผ่ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของคะน้าภายใต้สภาพโรงเรือนและแปลงปลูกพืช
สมชาย ชคตระการ และอรรถกร พรมวี
pp 14-27

การขยายพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองและหายาก “นางอั้วสาคริก”โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
อัญชลี จาละ
pp 28-39

การดูดซับสารประกอบฟีนอลจากสารละลายโดยชีวมวลสาหร่ายผักกาด
อุไรวรรณ มณีโชติ ยุพดี ชัยสุขสันต์ และเสาวภา โชติสุวรรณ
pp 40-50

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดการพื้นที่ชายฝั่งเฉพาะ: ชายฝั่งทะเลเพชรบุรี
ธงชัย สีฟ้า
pp 51-60

คุณภาพเมล่อน (Rock melon) ตัดแต่งพร้อมบริโภคในภาชนะขายปลีกเพื่อการส่งออกและอาหารบนเครื่องบิน
ปิยะพงษ์ สอนแก้ว และวรภัทร ลัคนทินวงศ์
pp 61-69

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยน้ำว้าทอดกรอบทรงเครื่อง
สมโภช พจนพิมล วรพรรณ บัญชาจารุรัตน์ และวรางคณา สมพงษ์
pp 70-81

การจัดสรรต้นทุนระบบส่งไฟฟ้าด้วยวิธีสืบกำลังไฟฟ้าโดยพิจารณาเกณฑ์ความเชื่อถือได้
นพพร ลีปรีชานนท์
pp 82-92

บทความวิชาการ
การทบทวนการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลสำหรับพลังงานที่ยั่งยืน
ชนาธิป สามารถ
pp 93-100