ปีที 19

สารบัญ
ผลงานวิจัย
การศึกษารูปแบบการไหลเวียนกระแสน้ำในอ่าวไทยในปีภาวะเอ็นโซ่
ปริญ หล่อพิทยากร นิพนธ์ ตั้งธรรม วิทย์ ธารชลานุกิจ และปราโมทย์ โศจิศุภร
pp 1-14

การประยุกต์ใช้ระบบบริหารสินค้าคงคลังสำหรับวัตถุดิบที่เน่าเสียได้ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตปลากระป๋อง
วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร และชยกฤต เจริญศิริวัฒน์
pp 15-29

การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินเพื่อการลงทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพบีทีชนิดน้ำเข้มข้น
เพื่อใช้กำจัดแมลงศัตรู

จริยา จันทร์ไพแสง ปรียาวรรณ์ สุรศรีสกุล และจักรกฤษณ์ พจนศิลป์
pp 30-40

การวิเคราะห์ไนเทรตในผักโฮโดรโปนิกส์โดย Capillary Electrophoresis…
นฤมล วชิรปัทมา ศิรินทรา น่วมอินทร์ วีรวัฒน์ รอดคุ้ม และเยาวพา จิระเกียรติกุล
pp 41-47

การหาปริมาณของแคตอิออนในใบมะรุมพันธุ์ข้าวเหนียวและพันธุ์กระดูกด้วยเทคนิค
Capillary Electrophoresis

นฤมล วชิรปัทมา ภัทริน จำเริญเจือ และสุทธินี ไมตรีสรสันต์
pp 48-53

การหาปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และคลอไรด์ในน้ำมะพร้าวด้วยเทคนิค
Capillary Electrophoresis

นฤมล วชิรปัทมา ฑิตฐิตา ศรีภุมมา และสุทธินี ไมตรีสรสันต์
pp 54-60

รังสีแกมมาระดับต่างๆ มีผลต่อจำนวนเซลล์คุมและปริมาณคลอโรฟิลล์ของใบอัญชัน
(Clitoria ternatea L.)

อัญชลี จาละ
pp 61-69

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนลามินาร์สำหรับ
นักศึกษาพยาบาล

จิณพิชญ์ชา มะมม
pp 70-79

ผลของเชื้อราอาร์บัสคูล่าร์ไมคอร์ไรซาท้องถิ่นของชุดดินปากช่องต่อการเจริญเติบโตและการดูดใช้
ฟอสฟอรัสของข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าวโพดหวาน

พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์ และปวีณา ทองเหลือง
pp 80-87