ปีที่ 20

สารบัญ
ผลงานวิจัย

อิทธิพลของเอ็นโซ่ที่มีผลต่อการแพร่กระจายปริมาณฝนตามแนวชายฝั่งของอ่าวไทย
ปริญ หล่อพิทยากร นิพนธ์ ตั้งธรรม วิทย์ ธารชลานุกิจ และปราโมทย์ โศจิศุภร
pp 1-12

การจัดการและปรับปรุงการใช้พลังงานไฟฟ้าของหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เทอดไทย นาครักษ์
pp 13-18

การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์แบบแคนนอนนิคัลระหว่างการใช้เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กับบุหรี่และผลกระทบของการห้ามขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสุรินทร์
เสาวณิต รัตนรวมการ
pp 19-26

ชนิดของแสงสีและชนิดของอาหารสังเคราะห์ที่มีต่อการงอกและเจริญเติบโตของหม้อข้าวหม้อแกงลิงในสภาพปลอดเชื้อ
อัญชลี จาละ
pp 27-36

การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของไผ่ในประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลชนิดEST-SSR จากอ้อย
อนุชสา บุญชาญ กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ และธัญพิสิษฐ์ พวงจิก
pp 37-49

ผลของอุณหภูมิและอายุการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ยางพาราที่เก็บรักษาในสภาพชื้น
วิชัย หวังวโรดม บุญส่ง ไกรศรพรสรร และสุจรรยา พงศ์สวรรค์
pp 49-56

ผลของการใช้น้ำมันกานพลูเสริมในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต สภาพมูล และค่าโลหิตวิทยาของสุกรหย่านม-สุกรรุ่น
นิภารัตน์ ศรีธเรศ และกมลชัย ตรงวานิชนาม
pp 57-68

การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอ ILP เพื่อศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและโครงสร้างประชากรในสบู่ดำ (Jatropha curcas L.)ในสบู่ดำ (Jatropha curcas L.)
นายวชิร สายสุข และกิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ
pp 69-82

การผลิตรีคอมบิแนนท์เอนไซม์เอนเทอโรไคเนสสายสั้นโดย Pichia pastoris
ศจิกาญจน์ พึ่งบัว ชนิดา กุประดิษฐ์ มารินา เกตุทัต-คาร์นส์ และเทพปัญญา เจริญรัตน์
pp 83-
97