ปีที่ 20

สารบัญ
บทความวิจัย
การศึกษาการใช้ดาวเทียมจีพีเอสในการหาความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อประยุกต์ใช้ในการคาดคะเน การทำฝนเทียม
อภิรัฐ ฉัตรานุสรณ์ และบุญทรัพย์ วิชญางกูร
pp 99-106

สื่อการเรียนรู้และโปรแกรมวิเคราะห์การแยกส่วนค่าไคสแควร์จากตารางแจกแจงสองทาง
อุมาพร จันทศร กฤตยา เกตุจันทร์ ชนิดา วีระกุล และสราญจิต สมสกุล
pp 107-116

การวิเคราะห์จำนวนนับเซลล์แบคทีเรียจาก Hemacytometer ด้วยวิธีการเชิงสถิติ
อุทัยทิพย์ ทนเถื่อน สุดารัตน์ สุวรรณชัย วีรานันท์ พงศาภักดี และวิโรจน์ กนกศิลปธรรม
pp 117-126

อิทธิพลของสารสกัดจากใบชาจีนและใบหม่อนต่อการผลิตของไก่ไข่ คุณภาพไข่ และโคเลสเตอรอลในไข่แดง
ไพโชค ปัญจะ และดรุณี ศรีชนะ
pp 127-138

เปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของเด็กนักเรียนเริ่มวัยรุ่นระหว่างเด็กที่มีดัชนีมวลกายปกติและมากเกิน
พิมพ์อำไพ เวนเซล ปรียาภรณ์ สองศร และจิตานันท์ เหล่าศิริไพศาล
pp 139-148

ผลของการจัดวางอีเล็กโตรดที่มีต่อการเพิ่มการถ่ายเทมวลและความร้อนในวัสดุพรุนที่อบแห้งด้วยเทคนิคการอบแห้งอีเล็กโตรไฮโดรไดนามิกส์
ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ ธัชพงศ์ กรีวัชรินทร์ สุวิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา และผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
pp 149-158

การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติสเปกโตรสโกปิกของ สารประกอบชนิดนิคเกิลฟอสฟีน
สมลักษณ์ เรืองสุทธินฤภาพ สุภกร บุญยืน และณรงค์ศักดิ์ ชัยชิต
pp 159-166

การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อประเมินการชะล้างพังทลายของดินพื้นที่ลุ่มน้ำลำพระเพลิงตอนบน จังหวัดนครราชสีมา
ธีรวัตร์ กมลรัตน์ และสุเพชร จิรขจรกุล
pp 167-176

บทความวิชาการ
การทบทวนสมบัติอิเล็กโตรโครมิคของฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นหน้าต่างอัจฉริยะ
กมล เอี่ยมพนากิจ
pp 178-185