ปีที่ 20

สารบัญ

บทความวิจัย :

การจำแนกหนอนแดงโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
ภรณี อุทโยภาศ
pp 269-278

การออกแบบอุปกรณ์ AWG ที่มีขนาดเล็กสำหรับระบบ WDM
สาวิตรี ชาญชัยศิลป์ และวีรชัย อัศวเมธาพันธ์
pp279-292

ฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ต่อ Candida albicans สายพันธุ์ก่อโรค
เอนก ภู่ทอง, จริย์สร สำอางค์ศรี, นุสรา ทรงมะลิลา, อรฤดี ขันติสิทธิพร
และสุวรรณา โควะวินทวีวัฒน์
pp 293-301

โปรแกรมควบคุมคุณภาพการตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยเครื่อง POCT : กรณีศึกษาในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
อัญชลี คุ้มภัย และถวัลย์ ฤกษ์งาม
pp 302-312

กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลนครปฐม
สุทัศน์ บุญยงค์ และถวัลย์ ฤกษ์งาม
pp 313-324

ผลของการเสริมกระเทียมแห้งเยือกแข็งในอาหารไก่ไข่ต่อผลผลิต คุณภาพ และปริมาณโคเลสเตอรอลของไข่
ไพโชค ปัญจะ
pp 325-338

ผลของการพรางแสงต่อการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต และสารต้านอนุมูลอิสระของดอกพระจันทร์ (Ipomoea alba L.)
ภาณุมาศ ฤทธิไชย, เยาวพา จิระเกียรติกุล, รัชชพร เรืองศรี และทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย
pp 339-347

การโคลนและการศึกษาลักษณะเฉพาะของยีนแอมิโลมอลเทสที่แยกดีเอ็นเอโดยตรงจากดิน
คมกริช สวัสดี, ประกานต์ ฤดีกุลธำรง และจารุณี ควรพิบูลย์
pp 348-364

บทความวิชาการ :

การผลิตและการประยุกต์แมนนาเนสจากจุลินทรีย์
สุดาทิพย์ จันทร และชนิตโชต ปิยพิทยานันต์
pp 365-
377