ปีที่ 21

ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2556 ISSN 0858-4435

สารบัญบทความวิจัย :

โปรแกรมช่วยตัดสินใจเลือกสถิติทดสอบแบบไคสแควร์สำหรับตารางการจร
อุมาพร จันทศร, สุธิศักดิ์ ป้อมแจ่มศรี, ธิษณา สิงห์สุวรรณกุล, นพวรรณ ปรีดาวรรณเลิศ และไพลิน สว่างขจร
pp 91-103

การผลิตโอลิโกแซคคาร์ไรด์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยสารละลายเอนไซม์สกัดหยาบจาก Penicillium oxalicum KUB-SN2-1
สุดาทิพย์ จันทร, กุลวดี พิศลยบุตร, รินรดา รัตนพรรณทอง และสุนีย์ นิธิสินประเสริฐ
pp 104-112

การผลิตหน่อไม้ไผ่เลี้ยงนอกฤดูกาล
ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก, พีระภัทร์ แก้วธรรม และเยาวพา จิระเกียรติกุล
pp 113-119

อัตราการรอดและการเจริญเติบโตของกล้าไม้แสมขาว (Avicennia alba) ในดินตะกอนที่มีระยะห่างจากแนวชายฝั่งแตกต่างกัน
ไตรเทพ วิชย์โกวิทเทน
pp 120-134

แก๊สโครมาโทกราฟีสำหรับการควบคุมคุณภาพแก๊สโซฮอล์
วราวุธ ติยพงศ์พัฒนา, ภาวดี วิจิตรจันทร์, ธัญลักษณ์ สุวรรณชนะ, นภาพร ยังวิเศษ,ดวงใจ นาคะปรีชา และประพิณ วิไลรัตน์
pp 135-146

การบำบัดสีรีแอคทีฟโดยแบคทีเรียที่แยกได้จากดิน
นิรมล ศากยวงศ์ และดุษยา จันทร์เสาร์
pp 147-158

การหาลักษณะเฉพาะของซิลิกาบริสุทธิ์จากแกลบที่ผ่านการปรับปรุงสมบัติด้วยกรด
นันทพร คงคะจันทร์, รวมพร ทองเรือง, ณัฐรุจา สายสิน และศุภรัตน์ แก้วเงิน
pp 159-166

บทความวิชาการ :

แรงจูงใจเพื่อการศึกษาปูแสมตามชายฝั่งไทย : ความชุกของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะติดต่อ
เพ็ญนภา ชมะวิต
pp 167-178

ไผ่พืชมหัศจรรย์จริงหรือ ?
ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก
pp 179-185