ปีที่ 21

ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2556 ISSN 0858-4435

สารบัญ

บทความวิจัย :

อิทธิพลของโอไรซาลินต่อการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาของหงส์เหินดอกสีชมพู
ณัฐพงค์ จันจุฬา, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ และอัญชลี จาละ
pp287-297

ความมีชีวิตของเรณูในดอกพระจันทร์ (Ipomoea alba L.)
เยาวพา จิระเกียรติกุล, ภาณุมาศ ฤทธิไชย, รภีภร กลิ่นกัน และศิริพร เพ็ดตะกั่ว
pp298-305

การค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นหมันของอับละอองเรณูของข้าวที่เป็นหมันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (TGMS) โดยใช้เทคนิค cDNA-AFLP
เกศินี พิศงาม, กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ และอมรทิพย์ เมืองพรหม
pp306-316

ผลของอิมัลชันน้ำมันถั่วเหลืองต่อคุณภาพของไส้กรอกปลาทูน่าท้องแถบ (Katsuwonus pelamis)
วรรณชยา ศรศักดิ์ชัยสิงห์, ประภาศรี เทพรักษา และสุธีรา วัฒนกุล
pp317-328

การวิเคราะห์โปรตีโอมิกส์เบื้องต้นในช่อดอกอ่อนของข้าวสายพันธุ์ที่เป็นหมันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ศรีประไพร ชาขอนแก่น, กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ, สิทธิรักษ์ รอยตระกูล, อัจฉรา แพมมณี
และอมรทิพย์ เมืองพรหม
pp329-342

การรับรู้สีในแม่กระบือปลัก
พิพัฒน์ สมภาร, ประพัฒน์ ตั้งภูมิระพีวงศ์ และสุพรชัย ฟ้ารี
pp343-349

การปรับปรุงสมรรถนะและวิเคราะห์การใช้พลังงานของกระบวนการอบแห้งแบบลมร้อนด้วยลมไอออนนิก
ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
pp350-359

การจำแนกพันธุ์และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยไม้ช้างและลูกผสมด้วยเครื่องหมายแฮตอาร์เอพีดี
นฤมล ธนานันต์, สุรีย์พร พุ่มเอี่ยม และธีระชัย ธนานันต์
pp360-370

การศึกษาประสิทธิภาพของวิธีเมนเทอร์เมื่อเพิ่มการพิจารณาความหน่วงของสายสัญญาณ
กายรัฐ เจริญราษฎร์ และชฎาพร เอี่ยมสอาด
pp371-383

บทความวิชาการ :

ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลคูณของ 76923 กับพหุคูณของ 13
มัณทิยา ครุทธมงคล และอัยเรศ เอี่ยมพันธ์
pp384-390