ปีที่ 21

ปีที่ 21 ฉบับที่ 5 (ฉบับพิเศษ) 2556 ISSN 0858-4435

สารบัญ

บทความวิจัย :
การผลิตไบโอดีเซลโดยใช้อัลตราโซนิกในปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันจากน้ำมันถั่วเหลืองด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาโปแทสเซียม/เมโซพอรัสซิลิกา
กรรณิการ์ แก้วประณีต, ชนาธิป สามารถ และวัชระ เวียงแก้ว
pp 391-400

ชนิดของน้ำตาลมีผลต่อการเกิดยอดใหม่จากโซมาติกเอ็มบริโอในปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่พิ้งค์และพันธุ์ลัดดาวัลย์
อัญชลี จาละ และญาดา บุญสอน
pp 401-408

การศึกษาเบื้องต้นของเครื่องหมาย SSR (simple sequence repeat) ที่พัฒนาจากการวิเคราะห์ลำดับเบสยุคใหม่ในสบู่ดำ (Jatropha curcas L.)
นิราภร สีวินทา, กัลยารัตน์ ภู่สุดแสวง, กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ และปัทมา ศิริธัญญา
pp 409-417

การจำแนก enterococci อย่างเร็วด้วย modified bile esculin : การศึกษานำร่อง
เอนก ภู่ทอง, พรชาติ บุญไล, ปิยะวุฒิ ชูแก้ว, สุวรรณา โควะวินทวีวัฒน์, พนารัตน์ รัตนาคม และนริศรา มังกรแก้ว
pp 418-424

การผลิตสารส่งเสริมการเจริญเติบโตของเซลล์ลูกผสม : รีคอมบิแนนท์อินเตอร์ลิวคิน 6
อรฤดี ขันติสิทธิพร, พจนีย์ ศรีมาโนชญ์ และผ่องศรี ทองทวี
pp 425-437

การแยกสลายของผสมฟางข้าวและถ่านหินด้วยความร้อนโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ
โปรดปราน สิริธีรศาสน์, ณัฐพล ช่างการ และศรัณย์ ชโนวิทย์
pp 438-449

สมบัติทางแสงของพอร์ไพรินและเมทัลโลพอร์ไพริน
สุภกร บุญยืน, สมลักษณ์ เรืองสุทธินฤภาพ, กมลเนตร จันทร์แสง, รัตนากร นาคทอง และณรงค์ศักดิ์ ชัยชิต
pp 450-460

ผลของวิธีการเตรียมขั้นต้นและปริมาณการเสริมธาตุเหล็กกับสาหร่ายผักกาดทะเลในกระบวนการออสโมซิส
วิชมณี ยืนยงพุทธกาล, ดุจเดือน ทิมทอง, วรัญญา บางศรี และสุวรรณา วรสิงห์
pp 461-473

บทความวิชาการ :
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
โองการ วณิชาชีวะ
pp 474-485

การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะทางห้องปฏิบัติการ
เอนก ภู่ทอง
pp 486-497