ปีที่ 21

ปีที่ 21 ฉบับที่ 6 (ฉบับพิเศษ) 2556 ISSN 0858-4435

สารบัญ

บทความวิจัย :
ผลของปุ๋ยชีวภาพราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตของไผ่และปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดิน
นาฏยา แพทย์พิทักษ์, ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก และพักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์
pp 499-510

ผลของการ priming ด้วย salicylic acid และ folic acid ต่อความงอก ความแข็งแรง และการเจริญเติบโตของต้นกล้าผักบุ้งจีน
ชานนท์ มณีรัตน์, ภาณุมาศ ฤทธิไชย, และเยาวพา จิระเกียรติกุล
pp 511-519

ผลของการเสริมดอกหางนกยูงฝรั่งในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของไก่เนื้อในช่วงอายุ 4-6 สัปดาห์
ไพโชค ปัญจะ
pp 520-525

การสังเคราะห์ตัวเร่งวิวิธพันธ์จากเปลือกหอยเหลือทิ้งเพื่อใช้เตรียมไบโอดีเซล
สุภกร บุญยืน, พัชรพร เทียมปาน, สมลักษณ์ เรืองสุทธินฤภาพ, ปวีณ หุ่นพานิชย์, จักรกฤษณ์ ชื่นใจเล็ก และศิวพร มีจู สมิธ
pp 526-532

การศึกษาการเจริญเติบโตของไผ่บางพันธุ์
ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก, ปภากานต์ พรหมคล้าย และเยาวพา จิระเกียรติกุล
pp 533-542

ความสามารถในการแตกกอและการให้องค์ประกอบผลผลิตต่อกอของข้าวขาวดอกมะลิ 105 กลายพันธุ์เมื่อใช้จำนวนกล้าต่อกอแตกต่างกัน
บุญหงษ์ จงคิด, พฤหัส หล่อเข็มทรัพย์, ยุวดี สวยอยู่ และวุฒิชัย แตงทอง
pp 543-546

การพยากรณ์รูปแบบการเรียนรู้ตามประสบการณ์ของเดวิด โคล์ป โดยใช้กฎการจำแนกเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ
พรรณธิภา เพชรบุญมี, ดวงกมล โพธิ์นาค และมนต์ชัย เทียนทอง
pp 547-557

ผลของสารอัลลีโลพาทีจากต้อยติ่งที่มีต่อการงอกของเมล็ดไมยราบ ผักเสี้ยนผี และผักโขมหิน
อัญชลี จาละ และอมรทิพย์ วงค์สารสิน
pp 558-564

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมในการใช้งานคอมพิวเตอร์กับการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์
วันเพ็ญ วิโรจน์เจริญวงศ์, มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ และมนต์ชัย เทียนทอง
pp 565-577

การเปรียบเทียบตัวแบบ Pegels, ARIMA และตัวแบบผสม Pegels-ARIMA ในการพยากรณ์มูลค่าการส่งออกมะม่วงของประเทศไทย
นิฉา แก้วหาวงษ์
pp 578-593